ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม ปี 2564

Konrad Adenauer Scholarship
มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นองค์การสาธารณประโยชน์ จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลกชื่อของมูลนิธิฯาไร มาจากชื่อของ

อดีตนายกรัฐมนตรีฯ พณฯ ดร. คอนราด อาเดนาวร์มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523 และได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบันโดยดำเนินงานร่วมกับ องค์การภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแห่ง ในโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

• ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ

• ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายรัฐ

• สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปีพ.ศ. 2564 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยได้จัดโครงการชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาไทยที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สถาบันการศึกษาในประเทศ

จุดมุ่งหมายของโครงการคือ

• เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความมุ่งในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าั่น

• เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการนานาชาติ

ภายใต้โครงการ“Konrad Adenauer Scholarship for Social and Innovative Development (KASSID)” หรือ
ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เป็นผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในเดือนสิงหาคม 2564 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาในประเทศ
• อายุไม่เกิน30 ปีก่อนเดือนสิงหาคม 2564
• มีผลงานในการท างานเพื่อสังคม
• มีความคิดสร้างสรรค์ต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนโยบายรัฐและต่อความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายนานาชาติ

เงื่อนไขการให้ทุน

• ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินจ านวน15,000 บาท ต่อเดือนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
• ในกรณีที่มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 1 ปีอาจจะมีการพิจารณาต่ออายุทุนการศึกษาเป็นรายบุคคลมูลนิธิฯแล้วแต่กรณี
• ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับมูลนิธิฯ
• ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯเข้าเป็นสมาชิกของจะได้รับโอกาสKAS Alumni ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบดังนี้

1.จดหมายน เป็นภาษาไทย
2. CV ฉบับภาษาอังกฤษ
3. ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท (แล้วแต่กรณี)
ไปที่มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์อีเมล์ที่ [email protected] ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบแรก จะต้องส่งจดหมายรับรอง 2 ฉบับ(จากที่ทำงานหรือสถานศึกษา) เพิ่มเติมให้แก่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา