JGSEEให้ทุนปริญญาโท – เอก พลังงาน-สิ่งแวดล้อม

ทุน JGSEE
ทุน JGSEE

“ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ” (JGSEE) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยและสร้างบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวด ล้อม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ ในสภาวะวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน การวิจัยให้เพื่อเรียนต่อปริญญา โท-เอก หลักสูตรนานาชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้ Master of Science (MSc), Master of Engineering (MEng), Master of Philosophy (MPhil), Doctor of Philosophy (PhD)

เปิดรับสมัคร 2 รอบ
รอบแรก ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
รอบสอง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในภาคการศึกษาแรกเรียนวิชาบรรยาย (Course work) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษาต่อไปสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ได้ที่มหาวิทยาลัยร่วมโครงการทั้ง 5 แห่ง

ทุนการศึกษา
มอบให้สำหรับคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 2 ประเภท ดังนี้

1. ทุนประเภทที่ 1
ให้ทุนค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด
ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท
และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8, 000 บาท

2. ทุนประเภทที่ 2
ให้ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียนทั้งหมด
ค่าหน่วยกิต ๆละ 3,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะมีทุนการทำวิจัยระหว่างเรียนให้ด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา JGSEE
โทร.0-2470-8309-10 ต่อ 4115 ในเวลาราชการ
หรือ www.jgsee.kmutt.ac.th
e-mail: [email protected]