สสวท. ประกาศรับสมัครทุน ป.โท ปีการศึกษา 2566 รวมกว่า 25 ทุน

สสวท. ประกาศรับสมัครทุน ป.โท ปีการศึกษา 2566 รวมกว่า 25 ทุน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ด้วยกรอบจำนวนทุน 25 ทุน ครอบคลุม 2 หลักสูตร โดยสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครจากดังนี้

หลักสูตร

(1) วท.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) [รายละเอียดการสมัคร]
(2) วท.ม. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) [รายละเอียดการสมัคร]

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการรับสมัครของ สสวท. รวมถึงสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบสมัครฯ ได้ที่ https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.” ได้ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 แล้วนำไปใช้สมัครกับหลักสูตรที่เลือกศึกษา พร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรระบุ หากยังไม่มีผลคะแนนสอบจากชุดทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฯ หรือมีผลคะแนนจากชุดทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฯ แต่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ขอแนะนำชุดทดสอบ TU-GET (CBT) และชุดทดสอบ CEFR Level Test ซึ่งมีรอบการสอบในเดือนมิถุนายน 2566 โดยต้องได้ผลคะแนนสอบก่อนการปิดรับสมัคร

สำหรับการเตรียมตัวสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ด้วยชุดข้อสอบประเมินความรู้วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ (สอบเพียง 1 วิชา เฉพาะวิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ) ผู้สนใจสมัครยังสามารถใช้กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เช่นเดิม

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา