ม.สงขลาให้ทุน ป.โท-เอก ปี 2561

ม.สงขลา ให้ทุนปริญญาโท เอก
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน รับจำนวนจำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศผลวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ทุนอื่นๆ

1. ทุนสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ทุน Scholarship awards for Master and Ph.D. studies under Thailand’s Education Hub for Southern Region of ASEAN Countries (TEH-AC)
3. ทุนผู้ช่วยวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งใน และต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail : [email protected]
Website : http://graduate.te.psu.ac.th
Tel : 076-276107

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา