ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2019/20

ทุนปริญญาโท DAAD EPOS
ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2019/20 เป็นกลุ่มทุนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท (และบางหลักสูตรในระดับปริญญาเอก) ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิศวกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากร  การวางผังเมือง เกษตรกรรมและป่าไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

ผู้สมัครทุน DAAD จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ จบวุฒิปริญญาก่อนหน้ามาไม่เกิน 6 ปี ไม่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีเกิน 15 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของทางหลักสูตร

การสมัครจะเป็นการส่งเอกสารตรงไปที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยในกลุ่มทุน ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนในการสมัครได้ในเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเรียน (ถ้ามี) ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน (850 ยูโรสำหรับระดับปริญญาโทและ 1,200 ยูโรสำหรับระดับปริญญาเอก) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

รายชื่อหลักสูตรและวันปิดรับสมัครในกลุ่มทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2019/20 ทั้งหมด

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรระดับปริญญาเอก

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Economics Science/Business  Administration/Political Economics

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Development Co-operation

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Engineering and Related Sciences

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Regional and Urban Planning

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Agricultural and Forest Sciences

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Natural and Environmental Sciences

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Medicine/Public Health

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Social and Political Sciences, Education and Law

รายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรในสาขา Media Studies

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) ได้ที่นี่

หรือสอบถามได้ที่ DAAD Information Centre Bangkok
เปิดให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์
เวลา 10.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.
โทร. 02 2868708-9 อีเมล์ [email protected]

แหล่งที่มาทุนการศึกษา