รวมทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561

ทุนการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

1. ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จำนวน 100 ทุน
วันรับสมัคร
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย. 61

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา จำนวน 65 ทุน
วันรับสมัคร
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย. 61

3. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (สำหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร) จำนวนทุน ไม่จำกัด
วันรับสมัคร
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย. 61

4. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จำนวนทุน ไม่จำกัด
วันรับสมัคร
ถึงวันที่ 31 พ.ค. 61

5. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย จำนวนทุน 5 ทุน
วันรับสมัคร
ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61

6. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 จำนวนทุน 140 ทุน
รับสมัคร
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย. 61

7. ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวนทุน 20 ทุน
วันรับสมัคร
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย. 61

แหล่งที่มาทุนการศึกษา