ทุนรัฐบาลจีน CSC ระดับปริญญาโท-เอก ปี 2020-2021


สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สป.อว. ได้รับแจ้งเรื่องทุนรัฐบาลจีน
(ภายใต้การจัดสรรทุนของ China Scholarship Council: CSC)
ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ดังนี้

1. ทุน CSC (Tianjin University) จำนวน 3 ทุน : ปริญญาโท จำนวน 1 ทุน และปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ : shorturl.at/bcmEH
หมดเขตเสนอชื่อมายัง สป.อว. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

2. ทุน CSC (ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ) : จำนวน 7 ทุน (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ : shorturl.at/eirVZ

หมดเขตเสนอชื่อมายัง สป.อว. ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

แหล่งทุนการศึกษา