จุฬาฯ ให้ทุนป.โท-เอก ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2562

ทุนปริญญาโท เอก วิศว จุฬา
ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ส่งใบสมัครทุนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00-17:00 น. ที่ห้องธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 17 อาคารเจริญวิศวกรรม (คุณพิชญาภรณ์ โทร 02-218-6959) หรือส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดมาที่ [email protected]

สอบสัมภาษณ์ทุน พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาภาคต้น 2562 ของแต่ละหลักสูตร (ดูกำหนดการวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ในเอกสารรายละเอียดแนบท้าย ประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนต้องเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาภาคต้น 2562 ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 17:00 น. ที่เว็บภาควิชาฯ

ดาวน์โหลด >>> >>>>รายละเอียดประกาศทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ไฟล์ .doc ไฟล์ .pdf)

*** หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่   http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู บัณฑิตศึกษา >>> ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ/เอกสารเกี่ยวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา