จุฬาฯ ให้ทุนระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2564

ทุนปริญญาโท เอก จุฬา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีทุนต่างๆ ดังนี้

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2564

  • ทุนระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (สำหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ประจำปีการศึกษา 2564

  • ทุนระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนโครงการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาประจำปีการศึกษา 2564

  • ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับนิสิตผู้ที่พิการทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2564

  • ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

  • ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ที่มีความสามารถและผลงานด้านกีฬา ในรอบปีการศึกษาก่อนการสมัคร

 

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา