ทุนรัฐบาลบรูไน 2019-2020

รัฐบาลบรูไน
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Government of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562/2563 จำนวน 5 ทุน โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.gov.bn 

แหล่งที่มาทุนการศึกษา