ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2566-2567

ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม 2566-2567
ทุนรัฐบาลบรูไนประจำปี 2566-2567

กระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของบรูไนดาราซาลาม ประกอบด้วย

(1) University of Brunei Darussalam (UBD)
(2) University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
(3) University Teknologi Brunei (UTB)
(4) Kolej University Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) และ
(5) Politeknik Brunei (PB)
โดยจะเริ่มต้นปีการศึกษาในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

มูลค่าทุนและสิทธิประโยชน์

  • ได้รับการยกเว้น ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าตอบรับเข้าเรียน การสอบ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดการศึกษา
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว BND$500 ต่อเดือน (ประมาณ 12,772 บาท)
  • ค่าอาหาร BND$150 ต่อเดือน (ประมาณ 3,831 บาท)
  • ค่าหนังสือเรียน BND$600 (ประมาณ 15,326 บาท)
  • ที่พักในมหาวิทยาลัย
  • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทางเมื่อเรียนจบ
  • ประกันภัยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่รับทุน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.mfa.gov.bn/online-bdgs และสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวโดยตรงกับรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา