ทุนป.โท ที่ BI Norwegian Business School นอร์เวย์

BI Master of Science International Scholarship

BI Norwegian Business School ประเทศนอร์เวย์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science International Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา

ทุนมีตั้งแต่ค่าเล่าเรียนบางส่วน ถึงเต็มจำนวน สำหรับปีแรกของการศึกษา และอาจจะมีโอกาสในการต่ออายุอีกเป็นปีที่สอง นอกจากนี้อาจได้ค่าครองชีพบางส่วน (จ่ายครั้งเดียว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินคุณสมบัติ ของผู้สมัครแต่ละคน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติ
-ผู้สมัครมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และขาดแคลนทุนทรัพย์
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท MSc programmes ที่ BI Norwegian Business School

การคัดเลือก และความต้องการในระหว่างรับทุน

-หากมาจากชาติที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีคะแนนสอบ Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
-ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจได้รับการพิจารณา คือ ผลคะแนน GMAT / GRE / CAT และความสำเร็จส่วนบุคคล
-ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่น้อยที่สุดของ “B” ในระดับ BI ECTS หลังจากจบแต่ละภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในช่วง Autumn 2018 ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษา โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2018

ลิงค์แหล่งทุนการศึกษา