ธ.กรุงเทพ ให้ทุนปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ ปี 2564 กว่า 25 ทุน

ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ 2564
ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมกว่า 25 ทุน

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance
 • สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

 • สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics   

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Flexible Time)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 2. ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป
 3. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโต เป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

หลักฐานการสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 5. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 6. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
 7. รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1-7
 2. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564  สมัครออนไลน์คลิ๊ก

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 และนำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสอบข้อเขียน

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับทุน

 • ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
 • ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา