ธ.กรุงเทพให้ทุนป.โท ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 25ทุน

ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ
ภาพจาก https://www.bangkokbank.com

ร่วมสร้างความสำเร็จ และเติบโตไปกับเรา สำหรับพนักงานธนาคารกรุงเทพ หรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัคร 22 ม.ค. – 31 มี.ค. 63

ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance

สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  • ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 31 มีนาคม 2563

สมัครออนไลน์

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ และส่งหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด มาที่อีเมล [email protected]

แหล่งขัอมูลทุนการศึกษา