ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders ปี 2020

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme(ACYLS)โดยผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ประเภทได้แก่

  1. หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน
  2. หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
  3. หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

(2) มีอายุไม่เกิน 45 ปี

(3) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

(4) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนน ขึ้นไป หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

(5) ใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด

(6) ใบรายงานผลการศึกษา

(7) Study Plan

(8) จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

(9) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

(10) ผลตรวจสุขภาพ

(11) สำเนาหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

(12) หนังสือแจ้งความประสงค์สมัครรับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด

เอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันตามกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกรณี

**หมายเหตุ**
1. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการทุนการศึกษา ACYLS จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังคณะกรรมการ ACYLS ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้ายเพื่อคัดสรรผู้สมัครรับทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเต็มจำนวน (fullscholarship)สาธารณรัฐประชาชนจีนจะประกาศผลการรับสมัครภายในเดือนกรกฎาคม และเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน 2563
2. ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องดังแนบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ [email protected] สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา