รวมทุน AIT ที่เปิดรับสมัคร ปี 2020

ทุน AIT

รวมทุนการศึกษา (AIT)

ทุนการศึกษาพระราชทาน (RTG Scholarships)

1.ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับปริญญาเอก (ทุนเล่าเรียนหลวง)
(His Majesty the King’s Scholarships for Doctoral Programs)

รายละเอียด
– สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (SET) และ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ การพัฒนา (SERD)
– ทุนการศึกษา ครอบคลุมค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มูลค่าทุนประมาณ 1.96 ล้านบาท ไม่มีข้อผูกมัด

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ≥ 3.5 ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท
– ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่สถาบันภาษาของเอไอทีกำหนด (IELTS หรือ AIT EET ≥ 6.0 หรือ TOEFL ≥ 550)
– Recommendation letters 2 ฉบับ
– ข้อเสนองานวิจัย (Research proposal)

หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครเรียนได้ที่นี่ Online Application


2.ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับปริญญาโท
2.1 ทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
(His Majesty the King’s Scholarships for Master’s Programs)

– สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (SET) และ คณะบริหาร (SOM)

2.2 ทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
(Her Majesty the Queen’s Scholarships for Master’s Programs)

– สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนใน คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ การพัฒนา (SERD)

2.3 ทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้ำโขงพิจัย”
(Loom Nam Khong Pijai Scholarships for Master’s Programs)

– สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในสาขาวิชาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพลังงาน (Energy Technology) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Resources Management) และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)

รายละเอียด
– ทุนการศึกษา ครอบคลุมค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ทั้งหมด และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มูลค่าทุนประมาณ 1.1 ล้านบาท ไม่มีข้อผูกมัด

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ≥ 3.5 ในระดับปริญญาตรี
– ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่สถาบันภาษาของเอไอทีกำหนด (IELTS หรือ AIT EET ≥ 6.0 หรือ TOEFL ≥ 550)

หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครเรียนได้ที่นี่ Online Application


ทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทย (RTG Fellowships)

3.ทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยในระดับปริญญาเอก
(RTG Fellowships for Doctoral Programs)

รายละเอียด
– สำหรับนักศึกษาไทยที่เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆของสถาบัน
– ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน มูลค่าทุนประมาณ 1.50 ล้านบาท ไม่มีข้อผูกมัด

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ≥ 2.75 ในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อ QS 1,000 World University Rankings หรือ QS Top 350 Asian Universities Ranking หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ≥ 3.00 จากมหาวิทยาลัยอื่น
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ≥ 3.50 ในระดับปริญญาโท
– กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ GPA ผู้สมัครสามารถนำส่งบทความทางวิชาการ ซึ่งได้รับการให้ดัชนีใน Scopus เป็นหลักฐานทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาได้
– มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันภาษากำหนด (IELTS หรือ EET ≥ 5.5) กรณีผู้สมัครมีคะแนน AIT EET 5.0 จะต้องสมัครเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร Bridging Program และต้องทำคะแนน AIT EET อย่างต่ำ 5.5 ก่อนการลงทะเบียนเรียนที่สถาบันฯ (Bridging Program เริ่มเรียน 22 มิถุนายน 2563)

หมดเขตรับสมัคร 10 มิถุนายน 2563 หรือทันทีที่มีผู้มีคุณสมบัติครบตามจำนวนที่กำหนด

สมัครเรียนได้ที่นี่ Online Application


4. ทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยในระดับปริญญาโท
(RTG Fellowships for Master’s Programs)

รายละเอียด
– สำหรับนักศึกษาไทยที่เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆของสถาบัน
– ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน มูลค่าทุนประมาณ 848,000 บาท (สำหรับทุนที่ได้รับ 100%) ไม่มีข้อผูกมัด

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและทุนที่ได้รับ

*มหาวิทยาลัยตามรายชื่อที่กำหนดหมายถึงมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน QS 1,000 World University Rankings หรือ QS Top 350 Asian University Ranking

– มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันภาษากำหนด (IELTS หรือ EET >5.0) กรณีผู้สมัครมีคะแนน AIT EET 4.5 จะต้องสมัครเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร Bridging Program และต้องทำคะแนน AIT EET อย่างต่ำ 5.0 ก่อนการลงทะเบียนเรียนที่สถาบันฯ (Bridging Program เริ่มเรียน 22 มิถุนายน 2563)

หมดเขตรับสมัคร 10 มิถุนายน 2563 หรือทันทีที่มีผู้มีคุณสมบัติครบตามจำนวนที่สถาบันฯ กำหนด

สมัครเรียนได้ที่นี่ Online Application


ทุนการศึกษาอื่นๆดูได้ที่นี่ Scholarships

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทาง
Facebook: Asian Institute of Technology หรือ RTG Scholarships and Fellowships
Instagram: @aitasia
Email: [email protected], [email protected]

หรือ
โทร: คุณ วิไลลักษณ์ 02-524-5023 หรือ คุณ กาญจนา 02-524-6119
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-16.30

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา