โครงการนักข่าวแห่งอนาคต TRUEVISION-BBC WORLD NEWS พร้อมทุนป.โท

โครงการนักข่าวแห่งอนาคต TRUEVISION-BBC WORLD NEWS

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับสำนักข่าวระดับโลกบีบีซี เวิลด์ นิวส์ จัด “โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558”(13th TrueVisions – BBC World News Future Journalist Award 2015) รับสมัครนิสิต-นักศึกษาชั้นปี 3 – 4 คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับสื่อมวลชนระดับแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมร่วมลุ้นเป็นนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน ที่จะบินไปสัมผัสประสบการณ์ฝึกงานข่าวที่สำนักข่าวระดับโลก บีบีซี เวิลด์ นิวส์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนาน 3 สัปดาห์ พร้อมโอกาสฝึกงานกับสถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน และรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจรับใบสมัครได้ที่สถาบัน หรือที่ www.truevisionswecare.com, www.facebook.com/futurejournalistaward

ในปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ทั่วประเทศ โครงการได้จัดสนามสอบรอบแรกในแต่ละภูมิภาค 9 สนามสอบ ในวันที่ 28 มีนาคม เพื่อคัดเลือกผู้ร่วมโครงการจำนวน 30 คนในรอบแรก เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนข่าว” กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายนในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับหนึ่งที่คุ้มค่า ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และเตรียมตัวสู่อาชีพนักข่าวที่ดีแห่งอนาคต

สำหรับการคัดเลือกรอบ 2 โครงการจะจัดสอบการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ การอ่านข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 30 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาคจำนวน 5 คน รวมทั้งคัดเลือกผู้มีศักยภาพเป็นนักข่าวแห่งอนาคต (Potential FJA) เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 คน

ในรอบสุดท้าย โครงการจะจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีศักยภาพเป็นนักข่าวแห่งอนาคต (Potential FJA) จำนวน 10 คน เป็นภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการอันประกอบด้วยตัวแทนจากทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป, สำนักข่าวบีบีซี เวิลด์ นิวส์, บริติช เคาน์ซิล, และคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อเฟ้นหา “นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ” (Excellent FJA) จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ รางวัล “โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558” มีดังนี้

รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ฝึกงานที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในเดือนตุลาคม พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน ฝึกงานที่สถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน (สำหรับนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด) หลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงานต่างประเทศ ที่บริติช เคาน์ซิล เสื้อสามารถ (Excellent FJA Jacket)

รางวัลสำหรับนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาคทั้ง 5 รางวัล ได้แก่

ฝึกงานที่สถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน (สำหรับนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด) เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรพิเศษ 1 คอร์ส ที่บริติช เคาน์ซิล

พิเศษ! รางวัลเพิ่มเติมปี 2558 คือ

ผู้มีศักยภาพเป็นนักข่าวแห่งอนาคต 30 คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ หลักสูตรภาคภาษาไทย 1 ทุน และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1 ทุน รวมมูลค่า 755,000 บาท

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกมหาวิทยาลัย
หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.truevisionswecare.com, www.facebook.com/futurejournalistaward
และส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2615-9751 และ 08-9139-6064
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2558