ศาลยุติธรรมให้ทุนป.โท ปี 2561 รวม 33 ทุน

ศาลยุติธรรม ทุนปริญญาโท

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยคณะกรรมการ ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ เห็นชอบให้มีการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแก่ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (สำหรับส่วนกลางและศาลไม่สังกัดภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดสรรจำนวน 33 ทุน ตามจำนวนวันที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาทตลอดหลักสูตร ต่อ 1 ทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)

คุณสมบัติ

1. เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการ ศาลยุติธรรม สังกัดกอง/สำนัก/สถาบัน หรือศาลที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (ซึ่งไม่สังกัดภาค)
2. ปฏิบัติราชการในศาลยุติธรรม หรือสำนักงานศาลยุติธรรมติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวัน ปิดรับสมัคร
3. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
4. ไม่อยู่ระหว่างขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาภายในประเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม
5. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสิทธ์เข้ารับการศึกษาแล้วเท่านั้น
6. หากเคยได้รับทุนไปฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องเดินทางกลับมา ปฏิบัติราชการระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

รายละเอียดการสมัคร

ดาว์นโหลดใบสมัคร รวมทั้งผู้สมัครทุกคนต้องลงทะเบียน การสมัครผ่านทางระบบอินเตอรเน็ตได้ที่ http://app.coj.intra/inst จึงจะถือว่าเป็นการสมัครที่สมบูรณ์
* หมดเขตรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 30 มิถนายน 2561 เวลา 16.30 นาฬิกา (ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2512 8039 – 41

ที่มา http://www.jti.coj.go.th/