ม.สงขลานครินทร์ให้ทุนต่อโทต่างประเทศ ด้านบัญชี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ทุนปริญญาโท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนอุดหนุน การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.5
4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (ใช้เกรดเฉลี่ย 7 ภาคการศึกษา)
5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนน ToEFL Paper based ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ ToEFL Computer based test ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน

รับสมัครระหว่างวันที่ 2-28 มีนาคม 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตหาดใหญ่
ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074 287 7839

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.fms.psu.ac.th/index.php