ม.วลัยลักษณ์ให้ทุนป.โท-เอก ปี 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุนปริญญาโท เอก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอมและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3-5 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และทุนสำหรับไปทำการวิจัยและนำเสนอผลงานต่างประเทศ (หากผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี) โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนในระดับปริญญาโท (มีจำนวน 3 ทุน)

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ผู้สมัครมีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)
3. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
4. ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และหากมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับปานกลางขึ้นไปของการทดสอบนั้นๆ มาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนในระดับปริญญาเอก (มีจำนวน 2 ทุน)

1. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาเอกแบบโทควบเอก ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรในระดับเกียรตินิยม (GPA > 3.25) ขึ้นไป
2. สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ที่ประสงค์สมัครในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 และหากได้รับเกียรตินิยม (ป.ตรี) หรือ มีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ในขณะศึกษาปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. ผู้สมัครมีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)
5. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
6. มีผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

คะแนน

TOEFL (Paper based) 450-499
TOEFL (Computer based) 153-172
TOEFL (Internet based) 41-60
IELTS (Academic Module) 4.5-5.0
CU-TEP (120 คะแนน) 35-69
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) B1

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน โทรศัพท์ 075-672359
E-mail:[email protected] ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

ลิงค์ที่มาแหล่งทุนการศึกษา