ม.วลัยลักษณ์ให้ทุนป.โท-เอก ด้านอาหาร

ม.วลัยลักษณ์ให้ทุนปริญญาโท เอกห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัย ในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) โดยทางห้องปฏิบัติการฯ มีทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอมและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3-5 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1) มีผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เดือน สิงหาคม 2558)
(3) สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)
(4) สำหรับปริญญาเอกนอกจากมีคุณสมบัติข้างต้นแล้ว หากได้รับเกียรตินิยม (ป.ตรี) หรือ มีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ในขณะศึกษาปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนให้
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน โทรศัพท์ 075-672359 E-mail :[email protected]

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ที่มา http://www.wu.ac.th