มทส.ให้ทุนปริญญาโท-เอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ด้านวัสดุทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 /2555 2/2555 และภาคเรียนที่ 3/2554 ด้านวัสดุทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้

— มีคุณวุฒิ ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ หรือแมคคาทรอนิกส์และเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับการสมัครรับทุนในระดับปริญญาโท
— เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับการสมัครรับทุนในระดับปริญญาเอก
—  มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบสูง

สนใจการสมัครติดต่อโดยตรงที่
อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ (Dr.Thipwan Fanguwannarak)
หมายเลขโทรศัพท์ 044 224582 หรือโทรศัพท์มือถือ 0856613088
[email protected]
http://web.sut.ac.th/sutnew/news/2012/news20120517.html