นิด้าให้ทุนเรียนต่อโท-เอก

ทุนปริญญาโท เอก นิด้า

นิด้า สถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงของรัฐ ก่อตั้งโดยพระราชดำริ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 มีทุนการศึกษามอบให้ด้วย หลากหลายหลักสูตรแห่งอนาคต จาก 12 คณะ รับรองคุณภาพระดับสูงสุด
สมัครออนไลน์ บัดนี้-12 มีนาคม 2560
สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-24 มีนาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 027273370-3

การรับสมัคร
1.รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)
ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน
** กรณีผู้สมัครประเภททุนส่งเสริมการศึกษา แต่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ **

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภทจบการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 2/2560

เงื่อนไขผู้สมัครเบื้องต้น สำหรับ ภาคปกติ กรณีพิเศษ
1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร (ได้ที่ประกาศรับสมัคร ข้างต้น)
2. กรณีสมัคร Online กรุณาชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เม.ย. 2560 เท่านั้น
3. ผู้สมัคร Online ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้ถึงวันที่ 23 เม.ย. 2560 เท่านั้น
(ส่งเอกสารตามช่องทางที่ระบุในประกาศรับสมัคร)
4. ผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครกรณีทุน ได้คนละ 1 ทุน เท่านั้น
5. กรณีสมัครด้วยตนเอง เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามประกาศข้างต้น)
ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 4 พ.ค. 2560

**กรณีผู้สมัครไม่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้)**

2.ประกาศรับสมัครภาคปกติ
ประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560
สมัคร Online ตั้งแต่ บัดนี้ – 12 มี.ค.60
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มี.ค.60
(เว้นวันหยุดราชการ)
ใบสมัคร (ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร)

3. รับสมัครปริญญาเอก หลักสูตร ภาษาอังกฤษและนานาชาติ  พร้อมทุนการศึกษาในบางสาขาวิชา คลิ๊กที่นี่

…..สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273370-73….
เว็บไซต์  : https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp