นิด้าอินเตอร์ฯ ให้ทุนป.โท ด้านบริหาร

นิด้าให้ทุนด้านบริหาร
นิด้าให้ทุนด้านบริหาร

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (International College of NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษารอบปกติและรอบทุน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการ) Master of Science Program in Management ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2555

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3. บทความหรือคลิปแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ
4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ถ้ามี

หมายเหตุ: บทความแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ 300-500 คำ หรือคลิปแนะนำตัวเองไม่เกิน 3 นาที อัพโหลดบน YouTube และแจ้งลิงค์ในใบสมัคร คณะกรรมการจะเข้าไปพิจารณา (ผู้สมัครส่งบทความหรือคลิปอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ทุนการศึกษา : สำหรับนักศึกษาเรียนดี
– ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า
– ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 80% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเท่า
– ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 หรือเทียบเท่า

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครได้ที่: http://ico.nida.ac.th/main/admission/admission_ICO_NIDA.pdf
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งหลักฐานการสมัครมาที่: [email protected]