ธ.กสิกรไทยให้ทุนปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ

KBank Scholarship 2558

ธนาคารกสิกรไทยกำหนดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2558 

ทุนการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน สหรัฐอเมริกา 3 ทุน อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน ประเทศ 1 ทุน
ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน ศศินทร์/จุฬา และธรรมศาสตร์

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

FAQs

Q ธนาคารกสิกรไทยประกาศให้ทุนการศึกษาทุกปีหรือไม่ อย่างไร

A ธนาคารกสิกรไทยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งต่างประเทศ และในประเทศเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดของทุนการศึกษาบ้าง ในบางปี อาทิ จำนวนทุน ประเภทหลักสูตร และสถาบันการศึกษา ขึ้นอยู่กับทิศทางและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย และสภาวการณ์ทางการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต

Q หากได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศแล้ว หรือ บางมหาวิทยาลัยไม่กำหนดผลสอบที่เกี่ยวข้องในสาขาบริหารธุรกิจ ผู้สมัครจะสามารถขอยกเว้นการยื่นผลสอบได้หรือไม่

A ได้ โดยธนาคารได้ปรับหลักเกณฑ์ สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับ ให้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องยื่นผลสอบ GMAT หรือ GRE แต่อย่างใด

Q ในการสอบชิงทุนต่างประเทศ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนดได้จากแหล่งใด

A สำหรับทุนต่างประเทศ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องได้รับการตอบรับให้เข้ามหาวิทยาลัยก่อนการสอบชิงทุน แต่ธนาคาร ฯ จะให้เวลา 1 ปีนับจากวันประกาศผลผู้ได้รับทุน เพื่อให้ผู้ได้รับทุน สามารถทำการสมัครเข้าเรียน ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลสถาบันที่อยู่ใน approved lists ของธนาคารกสิกรไทยได้ ตามเอกสารแนบ ในการประกาศให้ทุนในแต่ละปี

Q หากผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาโทและต้องการชิงทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย จะสมัครสอบได้หรือไม่

A ได้ โดยยื่นวุฒิการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในการสมัคร

Q อยากทราบเงื่อนไขของทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทยว่าให้เต็มจำนวนหรือไม่และต้องกลับมาชดใช้ทุนเมื่อสำเร็จ หลักสูตรหรือไม่

A ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน โดยผู้รับทุน จะสามารถเริ่มต้นเบิกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด ได้หลังจากการลงนามในสัญญา การรับทุนเป็นที่เรียบร้อย และหลังจบการศึกษา ผู้ได้รับทุนมีภาระผูกพัน ที่จะต้องกลับมาปฏิบัติงาน กับธนาคารกสิกรไทยในตำแหน่ง ตามที่ธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลา ที่ใช้ในการศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน

ติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Overview.aspx