ธ.กรุงเทพให้ทุนต่อโท ทั้งในและต่างประเทศ รวม 23 ทุน

ธนาคารกรุงเทพกำลังเปิดให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2559 ดังนี้

รายละเอียดทุนการศึกษา
1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) รวม 5 ทุน:
สาขาวิชา MBA จำนวน 4 ทุน
สาขา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน

สหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน:
สาขาวิชา MBA, Finance จำนวน 3 ทุน
สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน

ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชา MBA รวมจำนวน 4 ทุน

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full Time)
Master of Business Administration Program

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Full / Flexible Time)
Master of Business Administration Program
Master of Science in Finance
Master Program in Financial Engineering
Master of Science in Computer Science and Information
Master of Arts in Business and Managerial Economics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Flexible Time)
The Master of Business Administration
Master in Finance
Master of Science in Marketing

มหาวิทยาลัยมหิดล
(Flexible Time)
Master of Management in Corporate Finance

คุณสมบัติของผู้สมัคร
กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 29 เมษายน 2559)
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
กระทำโดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน
และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2559 ที่ www.bangkokbank.com/BBLScholarship โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (66) 0-2296-8358

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
โทร. (66) 0-2296-8358
โทรสาร. (66) 0-2685-7709
อีเมล: [email protected]

http://www.bangkokbank.com