ธนาคารกรุงเทพให้ทุนปริญญาโท ปี 2560

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2560
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันนี้ – 28 เมษายน 2560

ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน

รายละเอียดทุน
1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน

 • สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance
 Harvard University University of Virginia
 Stanford University Duke University
 University of Chicago University of Michigan -Ann Arbor
 University of Pennsylvania Cornell University
 Massachusetts Institute of Technology University of California, Los Angeles
 Northwestern University University of North Carolina – Chapel Hill
 University of California Berkeley University of Texas – Austin
 Dartmouth College Carnegie Mellon University
 Yale University Emory University
 Columbia University New York University
 • สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering
Massachusetts Institute of Technology Carnegie Mellon University
Stanford University University of California Berkeley
University of Illinois – Urbana Champaign Georgia Institute of Technology
University of Michigan University of Washington
California Institute of Technology Purdue University – West Lafayette

ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน

 • สาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future
London Business SchoolUniversity of Cambridge (Judge)
University of Oxford (Said)Imperial College London
The University of ManchesterThe University of Warwick
City University London
 • สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future
Imperial College LondonThe University of Manchester
The University of Warwick

ประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 4 ทุน

 • สาขาวิชา MBA
จีนฮ่องกงสิงคโปร์
China Europe International Business School (CEIBS)Hong Kong UST Business SchoolNanyang Technology University
Peking University: GuanghuaUniversity of Hong KongNational University of Singapore
Shanghai Jiao Tong University: Antai
Fudan University School of Management
Tsinghua University
Shanghai University of Finance and Economics

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุน

สถาบัน

หลักสูตร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full Time)
 • Master of Business Administration Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Full / Flexible Time)
 • Master of Business Administration Program
 • Master of Computer Science and Information Technology
 • Master of Science in Finance
 • Master Program in Financial Engineering
 • Master of Arts in Business and Managerial Economics
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Flexible Time)
 • The Master of Business Administration
 • Master in Finance
 • Master of Science in Marketing
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Flexible Time)
 • Master of Business Administration Program
 • Master of Management in Corporate Finance
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(Flexible Time)
 • Master of Science Program in Computer Engineering
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Flexible Time)
 • Master of Engineering Program in Computer Engineering

หมายเหตุ:
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ยกเว้นทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกด้วย
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
กระทำโดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน
และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

รับสมัคร วันนี้ – 28 เมษายน 2560

โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่
งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
(66) 0-2296-8358
[email protected], [email protected]

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.bangkokbank.com