ทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2555

PSU มอ.
PSU มอ.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หรือ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ในปีการศึกษา 2555 โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2554

เงื่อนไขการรับทุน

 1. จะต้องทำงานวิจัยในโรงงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา(งานวิจัยนี้อาจเป็นหรือไม่เป็นวิทยานิพนธ์ก็ได้ขึ้นอยู่กับ อาจารย์ที่ปรึกษา)
 2. จะต้องลงวิชาเรียนและเข้าร่วมการอบรมตามที่คณะดำเนินการโครงการฯ กำหนด

ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาเบิกจ่ายตามจริง เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • เงินเดือน 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • เงินสนับสนุนการทำวิจัยโครงการละ 50,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครทุน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2554 (โดยผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยก่อนถึงจะสามารถสมัครทุนโครงการทักษะฯ ได้)
 • ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://agro.psu.ac.th
  ส่งใบสมัครที่ คุณมณีทิพย์ ปิยภาณีกุล สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ E-Mail : [email protected] หรือ โทรสาร 0 7455 8866

กำหนดการสอบคัดเลือก สอบคัดเลือก 2 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 สัมภาษณ์พร้อมกับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาของ สาขาวิชาที่สมัคร ประมาณเดือนมกราคม 2555 ซึ่งวันที่สัมภาษณ์ประกาศในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.psu.ac.th
 • รอบที่ 2 เป็นการนำเสนอตามโจทย์ที่กำหนด (รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง)

สนใจรายละเอียดติดต่อ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร.0 7428 6372 หรือ 081-3188063 E-mail: [email protected] คุณมณีทิพย์ ปิยภาณีกุล (เจ้าหน้าที่โครงการฯ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร.0 7428 6309 หรือ 0 7455 8866 E-mail: [email protected]

ที่มา http://www.psu.ac.th/ar/node/3769