ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปี2561

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2561 การจัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทุนสนับสนุนหลักสูตร และทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย

เงินสนับสนุน มีดังนี้

– ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
– ค่าครองชีพรายเดือน (เดือนละ 8,000บาท)
– เงินสนับสนุนความก้าวหน้างานวิจัยเพิ่มเติม

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561 (เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2561)

แหล่งที่มาทุนการศึกษา