ทุนอีราสมุส มุนดุส Erasmus Mundus ปี 2013-2014

ทุนการศึกษาอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus)
ทุนการศึกษาอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus)

สหภาพยุโรปมอบทุนการศึกษาโครงการอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) เป็นทุนเต็มจำนวนเพื่อการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มอบให้กับนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศกำลังพัฒนา โดยจะต้องเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป

สำหรับปีการศึกษา 2013-2014 มีหลักสูตรปริญญาโทภายใต้โครงการประมาณ 139 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตรที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา อาทิ เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ วิศวกรรม การผลิตและการก่อสร้าง สุขภาพและสวัสดิการ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจและกฎหมาย

นับจากปีค.ศ. 2009-2013 โครงการอีราสมุส มุนดุส มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนาระดับปริญญาโทประมาณ 5,300 คน และระดับปริญญาเอก 440 คน

ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนได้แก่นักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ   สำหรับคุณสมบัติเฉพาะต่างๆ และเกณฑ์การรับสมัคร (อันได้แก่ ผลการเรียนและความสามารถทางภาษา เป็นต้น) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของหลักสูตร (Erasmus Mundus Consortium) จะเป็นผู้กำหนด โดยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร

หมายเหตุ Erasmus Mundus consortium คือกลุ่มมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศในยุโรปอย่างน้อย 3 ประเทศที่ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรอีราสมุส มุนดุสขึ้น

โครงการ Erasmus Mundus มอบทุนการศึกษาเต็มเวลาและ/หรือทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ใช้จ่ายส่วนตัว ที่อยู่อาศัย ค่าเดินทาง และค่าประกันสุขภาพ โดยมูลค่าทุนการศึกษาจะแตกต่างกันตามระดับของการศึกษา / การเรียนการสอน / การวิจัยตามระยะเวลาของหลักสูตร (3 เดือนถึง 3 ปี)

ทุน Erasmus Mundus มี 2 รูปแบบ คือ Action1 กับ Action2
Action1   เป็นทุนระดับปริญญาโท ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ผู้ได้รับทุนจะต้องไปศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยในยุโรป แต่ละหลักสูตรจะมีประมาณ 4-6 มหาลัยให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 มหาวิทยาลัย รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

Action2   เป็นทุนทั้งระดับปริญญาตรี-เอก รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น 3-6-12 เดือน แต่ละโครงการกำหนดว่าประเทศใดมีสิทธิสมัคร ระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และสาขาวิชาที่เปิดให้เลือกเรียน

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลาเล่าเรียน โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตรจะเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนโดยตรง

กำหนดการรับสมัคร ไม่เหมือนกันทั้งหมด ต้องดูในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรซึ่งจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยประมาณระหว่างเดือนตุลาคม 2555  จนถึงเดือนมกราคม 2556

ผู้ที่สนใจควรปรึกษาเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในยุโรปเพื่อจะแจ้งให้ทราบขั้นตอนเหล่านี้และควรติดต่อขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม ส่วนเว็บไซต์ทางการของทุนนี้คือ
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php#1