ธ.กรุงไทยให้ทุนป.โท ต่างประเทศ ปี 2018

ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1. ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

– Accounting                      – Data Analytics/Data Science
– Finance                            – Cyber Security
– Banking & Financial Law – Business Analytics
– Financial Engineering      – MIS / IT / Computer Science
– Business Law                  – IT Architecture
– MBA                               – Artificial Intelligence
– Mathematics in Finance – Data Architecture
– Human Resources

*** หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

2. ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

-ประเภทที่ 1: สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
-ประเภทที่ 2: สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด
-ประเภทที่ 3: สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

3. คุณสมบัติ

3.1 ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากเป็ นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3.2 สำหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษาประเภทที่ 3 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
3.3 ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0และผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ยื่นพร้อมใบสมัคร)
3.4 ต้องมีผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ GREไม่ต่ำกว่า 302 คะแนน ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า159 คะแนน และผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ยื่นพร้อมใบสมัคร)
3.5 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุน
3.6 เป็นผู้ที่ไม่เคยคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
3.7 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาที่อาจทำให้เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
3.9 ผู้ที่เคยทำงานกับบมจ.ธนาคารกรุงไทยแต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม้่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลผ่าน Google From ใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2561
ที่ www.ktb.co.th ในหัวข้อ “สมัครงานและทุน”
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
(งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ) โทร 0-2345-1884 ถึง 1885
หรือทาง Email: [email protected]