ทุนปริญญาโท โครงการ Innovative Asia 2018

ทุนปริญญาโท Innovative Asia
Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนิสิตสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ Innovative Asia รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ภาคการศึกษาที่เปิดรับ : กันยายน 2561

จำนวนที่รับ : 5 คน

ประเภทการศึกษา : Research Student Program (Master’s Program)

กำหนดการรับสมัคร : 29 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2561

เว็บไซต์ Tokyo Tech application guidelines for Innovative Asia:

http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/research_students/jica.html

ทั้งนี้ โครงการ Innovative Asia ซึ่งดำเนินการโดย JICA (Japan International Cooperation Agency) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันของทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียและเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชีย โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาสมาชิกในเอเชีย ทั้งหมด 60 แห่ง สมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา Information Technology , Artificial Intelligence และ Internet of Things เป็นต้น

มหาวิทยาลัยสมาชิกในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 21 แห่ง (สำหรับ 2nd Batch)

 1. Hiroshima University
 2. Hokkaido University
 3. Kobe University
 4. Kyoto University
 5. Kyusyu Institute of Technology
 6. Kyushu University
 7. Nagasaki University
 8. Nagoya University
 9. Osaka University
 10. Ritsumeikan University
 11. Shibaura Institute of Technology
 12. The University of Tokyo
 13. Tohoku University
 14. Tokai University
 15. Tokyo Institute of Technology
 16. Tokyo University of Marine Science and Technology
 17. Toyohashi University of Technology
 18. University of Tsukuba
 19. Waseda University
 20. Yamaguchi University
 21. Yokohama National University

สำหรับนิสิตที่สนใจการรับสมัครของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 21 แห่ง สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้
(โปรดศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไขและกำหนดการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เนื่องจากมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน)

 JICA Innovative Asia website:

https://www.jica.go.jp/english/countries/asia/innovative_asia.html

และดาวน์โหลดคู่มือ Innovative Asia (2nd Batch)  —- > PDF (385KB)