ทุนปริญญาโท TAIST-Tokyo Tech

 ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech
ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กำลังรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2564-8016 ถึง 8 หรือ
E-mail : [email protected] หรือ
website : http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/