ทุนปริญญาโท Honouring 150 Years of German-Thai Friendship

MEG uni-freiburg

ทุนปริญญาโท Honouring 150 Years of German-Thai Friendship  ในสาขาวิชา Environmental Governace – MEG (M.Sc.), Albert-Ludwigs-University, Freiburg เยอรมนี  ซึ่งจะมอบให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อเยอรมนี

กลุ่มผู้ที่คาดหวัง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูงจากกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่ว่าจะอยู่ในภาครับ ภาคอุตสาหกรรม หรือเชิงพาณืชย์ ก็ตาม

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 36 ปี
– สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีผลการศึกษาในระดับดี-ดีมาก
– มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ผลคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน (paper based)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

หมดเขตรับสมัคร  15 กันยายน 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.daad.or.th/en/21763/index.html หรือ http://www.meg-uni-freiburg.de/34/