ทุนการศึกษาระดับโทและเอก (Electrical Engineering)

ทุนปริญญาโทและเอก (Electrical Engineering)
ทุนปริญญาโทและเอก (Electrical Engineering)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษาระดับโทและเอกภาคการศึกษาที่ 1/2556 Master and PhD. Engineering Candidates in Electrical EngineeringResearch field: Nanostructured Solar Cells

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับปริญญาโท และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับปริญญาเอก
– มีความพร้อมสำหรับการศึกษาและวิจัยแบบเต็มเวลา
– จบการศึกษา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, เคมี, วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียด 
ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
Tel : 044 224582 (ext. 4582) , 044 224400-1