ก.พ.รับสมัครทุนรัฐบาล ปี 2561 เกือบ 200 ทุน

ทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไป ระดับปริญญาโท /ปริญญาเอก) มีทั้งหมด 8 ประเภททุน เกือบ 200 ทุน

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไป ระดับปริญญา) มีจำนวน 50 หน่วยทุน รวม 51 ทุน

2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 104 หน่วยทุน รวม 106 ทุน

3. ทุนสนับสนุนความต้องการ ส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
มีจำนวน 5 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

5. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 2 ทุน

6. ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2560
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน

7. ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 11 ทุน

8. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 15 ทุน

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2560

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในประกาศรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th/

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบหรือปัญหาอื่น สามารถติดต่อได้ที่ 02-547-1910, 1911, 1955
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น