กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ทุนป.โท-เอก

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะให้ทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

การสมัครรับทุนการศึกษา
ข้อ 1. ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาแจ้งความจำนง โดยยื่น ข้อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ พร้อมรายละเอียดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 1 ชุด ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

กรณี ส่งทางไปรษณีย์ สนพ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากหน่วยงานนำส่งเอกสารเอง สนพ. จะถือวันที่ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สนพ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่ส่งหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  จะไม่ได้รับการพิจารณา

ข้อ 2. เมื่อ ผอ.สนพ. ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนแล้ว จะแจ้งผลการจัดสรรทุนให้หน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนทราบต่อไป

ที่มา : http://www.eppo.go.th/index.php/th/conservation/enconfund-research/encon-study/in-country