กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ทุนป.โท เอก และทุนวิจัย

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ทุนป.โท เอก

ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน จึงประกาศให้มีการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยและกำหนดขั้นตอนไว้ดังนี้

1. ให้สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา ต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยมีหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ จากสถาบันการศึกษาที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือเทียบเท่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ สนพ.จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากหน่วยงานนำส่งเอกสารเอง สนพ.จะถือวันที่ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สนพ.ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ทั้งนี้เอกสารหลักฐานที่ส่งหลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะไม่ได้รับการพิจารณา)
2. ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้
2.1 กรอกรายละเอียดข้อเสนองานวิจัยที่ http://goo.gl/forms/aqV41PqoNV
2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของ สนพ.
2.3 สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษา เฉพาะระดับปริญญาโทและเอก
2.4 ไฟล์เอกสารในรูปของ DOC ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอโครงการ 2) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของสถาบันการศึกษา เฉพาะระดับปริญญาโทและเอก และ 3) ประวัติเมธีวิจัย
3. เมื่อ ผอ.สนพ. ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนทราบต่อไป

ทุนการศึกษาในประเทศ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงาน จึงประกาศให้มีการสมัครรับทุนการศึกษาและกำหนดขั้นตอนไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาแจ้งความจำนง โดยยื่นข้อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมรายละเอียดตามข้อ 7.1 ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 1 ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ สนพ.จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากหน่วยงานนำส่งเอกสารเอง สนพ.จะถือวันที่ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สนพ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ทั้งนี้เอกสารหลักฐานที่ส่งหลังวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จะไม่ได้รับการพิจารณา)
2. เมื่อ ผอ.สนพ. ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนแล้ว จะแจ้งผลการจัดสรรทุนให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนทราบต่อไป

ทุนการศึกษาต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงาน จึงประกาศให้มีการสมัครรับทุนการศึกษาและกำหนดขั้นตอนไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาแจ้งความจำนง โดยยื่นข้อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมรายละเอียดตามข้อ 6.1 ของหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ สนพ.จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากหน่วยงานนำส่งเอกสารเอง สนพ.จะถือวันที่ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สนพ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ทั้งนี้เอกสารหลักฐานที่ส่งหลังวันที่ 30 เมษายน 2558 จะไม่ได้รับการพิจารณา)
2. เมื่อ ผอ.สนพ. ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนแล้ว จะแจ้งผลการจัดสรรทุนให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนทราบต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.eppo.go.th/encon/research-2558/index.html