ม.วลัยลักษณ์ให้ทุนป.เอก ด้านบริหารธุรกิจ

ทุนการศึกษา ป.เอก ม.วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ “มีทุนการศึกษา ป.เอก สำหรับผู้มีศักยภาพสูง”

เลือกเรียนได้ที่

-ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เปิดเรียนเดือน พ.ย.62 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -25 ต.ค.62

หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

การคัดเลือก

– พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา