ม.ทักษิณ ให้ทุนปริญญาเอก ASEAN Scholarship

มหาวิทยาลัยทักษิณ ทุนปริญญาเอก
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประสงค์รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายใต้ทุนการศึกษา ASEAN Scholarship (English Program) เป็นจำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติ

– เป็นพลเมืองของประเทศอาเซียน (บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนม่าร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม)
– อายุไม่เกิน 45 ปี ณ ตอนที่ทำการสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย CGPA ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า
– ความต้องการด้านภาษา
จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. TOEFL – Paper-based (TOEFL Paper) ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 550
– Computer-based (TOEFL CBT) ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 180
– Internet-based (TOEFL IBT) ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 80
2. IELTS มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2562

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.ic.tsu.ac.th

ส่งใบสมัครได้ที่ Email: [email protected] หรือโทรสาร 074-317697
โทรศัพท์ 074-317696