ม.เทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (SUTD) ให้ทุนปริญญาเอก


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 SGD, และเพิ่มเป็นเดือนละ 2,700 SGD เมื่อสอบผ่าน Ph.D. Qualifying Exam (QE) *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
• จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 3 ทุน
หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
   • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/
• สาขาที่เปิดรับสมัคร: ใน 4 สาขา ได้แก่
(1) Engineering Product Development (EPD)
(2) Engineering Systems and Design (ESD)
(3) Information Systems Technology and Design (ISTD)
(4) Science, Mathematics and Technology (SMT)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา