ทุนรัฐบาลฮังการี Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022

stipendium hungaricum
ที่มาของภาพ https://stipendiumhungaricum.hu/

รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครเข้ารับทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตร ต้อง มีสัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545 ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อนเว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

2. ผู้สมัครเข้ารับทุนระดับปริญญาเอก ต้อง มีสัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545 ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อนเว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ และต้องมีหนังสือตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุน Stipendium Hungraricum Scholarship เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu และสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ที่มา https://bangkok.mfa.gov.hu/tha/news/diaszpora-felsooktatasi-oesztoendijprogram