ขยายเวลารับสมัคร ทุน RTG Fellowships ระดับป.โท-เอก 2018

ทุนปริญญาโท เอก RTG Fellowship

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในขณะนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของโมเดลนี้ คือ การสร้าง ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) หมายความว่า ประชากรไทยทุกคนต้องได้รับโอกาส ในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพ ให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ. และการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขัน กับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ. และเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทย ในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

สถาบันเอไอที จึงขอเชิญ ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว เข้ารับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่เอไอทีกำหนด
การสอบ                          คะแนน
AIT-EET                             6
TOELF – paper based       550
TOELF – computer based 210
iTOELF                             76
IELTS                                 6
TOEIC                               790
CEFR (Europe)                   82
CET (China)                      560

3. *สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุน 100% มูลค่า 848,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา)
ทุน 75% มูลค่า 636,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน 212,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือเอง)
ทุน 50% มูลค่า 424,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน 424,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือเอง)

สำหรับทุนปริญญาเอก

– ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
– ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ* และ 3.00 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
– ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 56 หน่วยกิต (จากทั้งหมด 84 หน่วยกิต)

ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2561

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Wilailak at 02-524-5023 or Ms. Kanchana at 02-524-6119 or send email to [email protected].

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา