ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ทุนป.เอก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุนปริญญาเอก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 2)

สาขาวิชาที่ให้ทุน

– พยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
– กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาการแพทย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน เภสัชวิทยาคลินิค วิศวกรรมการแพทย์ หรือ ฟิสิกส์ทางการแพทย์ จำนวน 2 ทุน

จำนวนทุนการศึกษา

จำนวน 4 ทุน งบประมาณทุนละ 1,500,000 บาท/คน/ปี

รับสมัคร

สามารถขอใบรับสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 14 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ในวัน เวลาราชการ

แหล่งทุนการศึกษา