กพ เปิดรับสมัครทุนปริญญาโท-เอก รวมกว่า 80 ทุน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (โท-เอก) ประจำปี 2567 จำนวน 80 ทุน

การจัดสรรทุน

  • ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 44 ทุน
  • ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) 1 ทุน
  • ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ทุน
  • ทุนไปศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ทุน

คุณสมบัติตผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนโท/โท-เอก) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเอก)
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (ทุนโท/โท-เอก) หรือ 40 ปี (ทุนเอก)
  • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่หน่วยทุน (ทุนโท/โท-เอก) หรือ 3.5 (ทุนเอก)
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1907, 02 547 1910, 02 547 1911, 02 547 1955

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา