ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ ปี 2020

ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์
รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาแบบทุนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จาก 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2020
โดยประเทศนิวซีแลนด์จะถูกยกให้เป็นประเทศที่น่าไปศึกษาต่อมากเป็นอันดับ 1 จากผลการสำรวจในนักศึกษานานาชาติกว่า 20,000 คน ของ Global education.com ปี 2019 แล้ว ประเทศนิวซีแลนด์ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการศึกษาอันดับ 1 ของโลกด้านการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตให้กับนักเรียนนักศึกษา จากดิอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (The Economist Intelligence Unit: EIU) ในปี 2017 ด้วย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์จึงมีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาไทยจะได้รับความรู้ความสามารถจากการศึกษา พร้อมนำกลับพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

สาขาวิชาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ

ได้แก่ สาขาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change and Environment) สาขาการบริหารความเสี่ยงทางภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) สาขาความมั่นคงทางอาหาร และ การเกษตร (Food Security and Agriculture) สาขาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และสาขาการบริหารปกครอง (Governance)

ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาในระดับอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) หลักสูตร 1 ปี ปริญญาโท (Master’s Degree) หลักสูตร 1-2 ปี และปริญญาเอก (PhD) หลักสูตร 3-4 ปี
โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 39 ปี
– มีผลการเรียนในระดับเกณฑ์ดี
– ปัจจุบันไม่ได้รับราชการทหาร
– สามามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าศึกษา (รวมถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ) ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาได้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดที่เว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สนใจ
– ไม่เคยถูกเพิกถอนทุนนิวซีแลนด์ก่อนสำเร็จการศึกษาเนื่องด้วยมีผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือละเมิดเงื่อนไขในสัญญาทุน
– หลังจากสำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับทุนจะต้องกลับมาพัฒนาประเทศไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 2 ปี
– มีประสบการณ์ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2562 (เที่ยงวันเวลาประเทศนิวซีแลนด์)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.mfat.govt.nz