ทุนปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยนันยาง

ทุนปริญญาเอก nanyang
สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปรร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทย ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ในด้านต่อไปนี้
1) Advanced Manufacturing / Industry 4.0
2) Artificial Intelligence / Machine Learning / Data Analytics
3) Robotics / Human-Machine Interface
4) Internet of Things
5) 3D Printing
6) Rehabilitation & Assistive Technologies / Biomedical Engineering
7) Neuroscience / Biomechanics

คุณสมบัติสำคัญ

– สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้คะแนนเฉลียสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
– สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th