ม.มหิดลให้ทุนป.โท-เอก ปี 2561 กว่า 450 ทุน

ทุนปริญญาโท เอก มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี
– มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับเกียรตินิยม (GPG) 3.25 ขึ้นไป (กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี นับเฉลี่ยรวมจนถึงภาคต้นของปีการศึกษาปัจจุบัน ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี )
– มีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2561
– ผู้สมัครขอรับทุนต้องแนบผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 5 คะแนนขึ้นไป, TOEFL iBT 54 คะแนนขึ้นไป, TOEFL ITP 480 คะแนนขึ้นไป, MU GRAD TEST 60 คะแนนขึ้นไป

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2561
– มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.5 ขึ้นไป หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ)
– ผู้สมัครขอรับทุนต้องแนบผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 5 คะแนนขึ้นไป, TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไป, TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป

ทุนและระยะเวลาการให้ทุน

ประเภทที่ 1 : ทุนนี้จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ/ค่าบำรุงอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมภาคสนาม ค่าวิจัย/ค่าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก

ประเภทที่ 2 : ทุนนี้จะครอบคลุมค่าธรรมการศึกษา ค่าอุปกรณ์พิเศษ/ค่าบำรุงอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมภาคสนาม ค่าวิจัย/ค่าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) โดยค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ประเภทที่ 3 : ทุนนี้จะครอบคลุมเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ/ค่าบำรุงอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมภาคสนาม ค่าวิจัย/ค่าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ค่าลงทะเบียนวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) นักศึกษาจะเป็นผู้รับชอบค่าใช้จ่าย

ประเภทที่ 4 : ทุนนี้จะครอบคลุมเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ในอัตรา50% โดยนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าหน่วยกิต ในอัตรา50% และค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ/ค่าบำรุงอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมภาคสนาม ค่าวิจัย/ค่าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก)

จำนวนทุนที่จัดสรร 450 ทุน

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2561

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา)
โทรศัพท์ 024414125 ต่อ 211-213

แหล่งทุนการศึกษา (คลิ๊กหัวข้อ “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ”)