AIT ให้ทุนปริญญาโท-เอก ปี 2562

AIT ทุนปริญญาโท เอก
ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT เปิดรับสมัครทุนปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนเทอมสิงหาคม ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก

  • การพัฒนาและความยั่งยืน
  • สาขาการพัฒนาบทบาทหญิงชาย
  • สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคและชนบท
  • สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
  • สาขาวิทยาการการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ

ปิดรับสมัคร

ทุนเต็มจำนวน วันที่ 31 มีนาคม 2562
ทุน RTG (สูงสุด 100%) วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

แหล่งที่มาทุนการศึกษา