จุฬาฯ ให้ทุนปริญญาเอก ปี 2561

ทุนปริญญาเอก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

1. เป็นนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
– เป็นนิสิตเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.25 และต้องเป็นนิสิตแรกเข้าหรือนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
– เป็นนิสิตเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิตที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเข้าสู่ปริญญาดุษฎีบัณฑิตแล้วไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
– เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิตมีเกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 3.5 หรือมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนทะสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง เช่น CU-TEP 60 คะแนนขึ้นไป TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.0 ขึ้นไป

เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุนให้เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้สมัครด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ 3 ปี สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต หรือผู้เปลี่ยนสถานภาพเข้าสู่ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ ดังนี้

– ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทย และไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)
– เงินเดือนนิสิต เดือนละ 9,000 บท
– ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
– ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยนิพนธ์หลัก

กำหนการรับสมัคร ในภาคต้น (ไม่เกิน 70 คน)

รอบที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2561
รอบที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาค 2561
รอบที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

แหล่งทุนการศึกษา (เลือกหัวข้อ”ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2561″)